realizacje UE

Nasi konsultanci obsługiwali poniższe projekty UE:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, priorytet 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.2 E-usługi w edukacji, projekt „Małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z doposażeniem w sprzęt informatyczny” 
  2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2 oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, projekt: „Centrum terapeutyczno – badawcze innowacyjnych metod rehabilitacji i odnowy biologicznej”
  3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa zdrowia osób pracujących, działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adpatacyjności, projekt: „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw”
  4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie  8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt: „Przedsiębiorco rozwiń skrzydła-doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP”
  5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie  8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt: „Innowacyjność przez inwestycje”
  6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa zdrowia osób pracujących, działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, projekt: „Instrument Szybkiego Reagowania”
  7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XI oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym, projekt: „Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza”