restrukturyzacje i programy naprawcze

Prowadzenie w firmie restrukturyzacji lub wdrażanie programu naprawczego wynika z dążenia do przystosowania się do warunków wynikających ze złożonego i szybko zmieniającego się otoczenia. Narzuca ono konieczność elastycznego przystosowania się do istniejących uwarunkowań w celu osiągnięcia i utrzymania własnej konkurencyjności.
Podmioty, które odczuwają  perspektywiczne lub bieżące niedopasowanie do wyzwań otoczenia powinny poddać się odpowiednio restrukturyzacji czy procesowi wdrożenia programu naprawczego.
Restrukturyzacje – rozumiane są jako restrukturyzacje rozwojowe, oparte na decyzjach strategicznych, obejmują okres od 2 do 5 lat, obejmują szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych (w tym wyjście poza dotychczasowy zakres działalności), związane są z wysoką innowacyjnością techniczną, marketingową, produkcyjną i organizacyjno-zarządczą. Restrukturyzacje tego typu mogą dotyczyć zarówno zmian w strukturze własnościowej i organizacyjnej, jak zmian przedmiotowych w zakresie finansowania, systemów produkcyjnych, organizacji sprzedaży czy personalnych.
Programy naprawcze – wynikają najczęściej z przedłużającego się kryzysu i złej sytuacji firmy; celem wdrażanych programów naprawczych jest odwrócenie niekorzystnych tendencji ekonomicznych, głównie braku płynności finansowej lub nawarstwiających się problemów w różnych obszarach działalności.